Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону

Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності.

Обладнання: політична карта Азії, атласи, підручники, схеми, таблиці, графіки, діаграми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

• За якими критеріями виділяють історико-географічні регіони світу?

• Який регіон був досліджений на попередніх уроках? На які субрегіони його поділяють? Назвіть головні економіко-географічні ознаки кожного субрегіону.

• Які, на ваш погляд, загальні ознаки об’єднують країни Азії?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Азіатський регіон — найбільший за площею. Тут проживає по­над половину людства, населення тільки двох держав — Китаю іІндії— нараховує близько 2,5 млрд осіб.

Народи Азії, їхні традиції, культура, філософія — це феномен, який у західному світогляді визначається словом-символом «Схід». Саме в цьому регіоні з’явилися найдавніші цивілізації, з його гли­бин накочувалися на Європу хвилі міграцій, у ньому зародилися три світові релігії — християнство, іслам і буддизм.

Країни Азії дуже різні за розміром території, природними ба­гатствами, рівнем соціально-економічного розвитку, формами дер­жавного устрою тощо. Величезний Китай і крихітна Мальдівська Республіка; Кувейт зі щорічним прибутком на душу населення по­над 24 тис. дол. і Афганістан з прибутком 200—300 дол.; одна знай­давніших держав світу Іран і країни, які нещодавно отримали суве­ренітет після розпаду СРСР — Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та інші. Особливості країн Азії — географічні і політичні, еконо­мічні і соціальні — стануть предметом нашого вивчення на най­ближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. За картою атласа «Історико-географічні регіони світу» визначте, на які субрегіони поділяють Азію.

Завдання 2. Назвіть країни, що входять до складу кожного зназваних субрегіонів.

1. Загальні ознаки ЕГП країн Азії

Більшість країн Азії має вихід до морів Тихого, Індійського іАтлантичного океанів, де проходять найважливіші торгові шляхи світу. Менш вигідне географічне положення мають країни, що роз­ташовані всередині континенту (Афганістан, Монголія). Кордони багатьох азіатських держав проходять добре вираженими природ­ними рубежами (наприклад, Гімалаї), які іноді перешкоджають розвитку економічних і культурних зв’язків.

Характерною особливістю цієї частини світу є складна політич­на обстановка в ряді країн та регіонів. У першу чергу це стосується Південно-Західної Азії. Складними є відносини між сусідськими країнами в інших регіонах, наприклад між Індією та Пакистаном. Напруженість у Східній Азії зумовлена політикою КНДР, яка про­водить випробування ядерної зброї та перебуває у політичній конф­ронтації з країнами регіону та США.

2. Природні умови та ресурси

Азія лежить у межах усіх кліматичних поясів і характеризу­ється розмаїттям природних ландшафтів і природних зон. Значна частина країн мають екстремальні природні умови.

Азія виділяється серед інших частин світу найбільшою контрастністю рельєфу. Тектонічна будова регіону обумовила різнома­нітність корисних копалин. В області Месопотамського прогину іПерської затоки знаходиться одна з найбільших у світі нафтогазо­носних провінцій. Значні запаси нафти в країнах Малайського ар­хіпелагу. Родовища залізної і марганцевої руд світового значення знаходяться в Індії, хромітів — у Туреччині і на Філіппінах. Уздовж південно-східного краю материка (М’янма, Таїланд, Індонезія) простягнувся «олов’яний пояс», багатий не тільки оловом, але іцинком, ртуттю, свинцем, міддю, вольфрамом тощо. Нерудні ко­палини представлені багатими родовищами кам’яної солі (Туреч­чина, Іран, Пакистан), калійних солей. На Іранському нагір’ї зна­ходиться найбільше у світі родовище сірки. В Індії і Шрі-Ланці єдорогоцінні камені.

Територія регіону багата на поверхневі води, однак розміщені вони дуже нерівномірно.

Ґрунти більш родючі в Південній і Південно-Східній Азії, менш продуктивні і схильні до вітрової ерозії ґрунти Південно-Західної Азії. Лісовими ресурсами добре забезпечена Південно-Східна Азія, де збереглися великі площі вологих тропічних лісів.

Таким чином, загальний природний потенціал країн Азії може бути оцінений як багатий.

3. Населення

Етнічний склад населення Азії відрізняється великою різнома­нітністю: у регіоні мешкає понад 1000 націй і народностей, які роз­мовляють на 600 мовах.

Завдання 3. Визначте, які особливості має вікова структура на­селення більшості азіатських країн.

Природний приріст у країнах Азії, за винятком Японії, є дуже високим (понад 15 осіб на 1000 жителів), що з одного боку, створює величезний трудовий потенціал, а з другого — породжує в багатьох країнах серйозні соціальні проблеми.

У першу десятку країн світу за кількістю населення входять шість азіатських країн: Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Японія і Банґладеш.

Густота населення Азії коливається від 2–3 осіб/км2 до 15000осіб/км2.

Завдання 4. За допомогою карти атласа «Густота населення» знайдіть і назвіть території Азії з максимальною і мінімальною гус­тотою населення. Установіть чинники, що визначають такі показ­ники.

Середній рівень урбанізації в Азії значно нижчий, ніж в інших регіонах світу, однак Азія є світовим лідером за числом міст-мільйонерів, найбільшими з яких є Токіо, Осака, Шанхай, Сеул, Пекін, Стамбул, Джакарта, Мумбаї, Колката, Карачі, Банґкок.

Тільки в Китаї та Індії нараховується понад 90 міст-мільйонерів. Найвищий рівень урбанізації в Японії, Республіці Корея; низь­кий— у Бутані, Непалі, В’єтнамі, Лаосі, Шрі-Ланці.

4. Господарство

Країни Азії перебувають на різних рівнях соціального та еконо­мічного розвитку. Безумовним лідером є Японія, яка входить до трійки найбільш розвинених країн світу. Стабільно зміцнюються позиції й міжнародний авторитет соціалістичного Китаю, який за ВВП поступається тільки США, а у 2015 р., за прогнозами, вийде на 1-е місце у світі.

Велику вагу на світовій арені мають «нові індустріальні» краї­ни Азії, насамперед «азіатські тигри» («далекосхідні дракони») — Республіка Корея, Тайвань, Сінґапур, Таїланд. Орієнтація на залу­чення іноземного капіталу і продумана державна політика дозволили їм здійснити якісний стрибок, настільки швидкий іефективний, що його часто називають «економічним дивом». До країн нової індустріалізації зараз відносять також Малайзію, Фі­ліппіни, Індонезію і Туреччину.

Зона Перської затоки є одним з найважливіших промислових районів світу з великим обсягом видобутку нафти і газу, нафтохі­мічними, металургійними та іншими виробництвами.

У більшості інших країн регіону відчутні перехідні тенденції, спостерігається відхід від феодальних відносин (в їх економіці пе­реважають сільське господарство і гірничодобувна промисловість). У Південній, Східній і Південно-Східній Азії яскраво виражена рослинницька спеціалізація сільського господарства, а в країнах Південно-Західної Азії дефіцит води і низька продуктивність ґрун­тів обумовили переважання кочового скотарства.

5. Транспорт

Завдання 5. Проаналізуйте карти атласа та визначте рівень розвитку видів транспорту в субрегіонах Азії.

Розвиток економіки країн Азії залежить від шляхів сполучен­ня, найбільша довжина з-поміж яких припадає на ґрунтові дороги. Такі країни, як Афганістан, Кіпр, Лаос, Оман, ОАЕ, взагалі не ма­ють залізниць. Річковий транспорт найбільш розвинений у Китаї, Індії, М’янмі, Лаосі, Іраку, Банґладеш. Каботажне судноплавство відіграє провідну роль у країнах, розташованих на архіпелагах: Філіппінах, Індонезії, Японії. Найбільший міжнародний вантажо- і пасажирообіг припадає на Японію. У великих нафтодобувних країнах — Саудівській Аравії, Ірані, Іраку — розвинений трубо­провідний транспорт. Авіаційний транспорт забезпечує зв’язки Азії з іншими регіонами світу.

Завдання 6. Установіть, якими маршрутами нафта з Південно-Західної Азії транспортується до Європи.

6. Зовнішньоекономічні зв’язки

У міжнародному поділі праці країни Азії виступають як важли­ві постачальники сільськогосподарської продукції, продукції гір­ничодобувної промисловості. Зростає роль регіону в експорті елек­тротехнічної, радіоелектронної, автомобільної продукції.

Інтенсивному залученню багатьох країн Азії до світової спіль­ноти сприяє їх вигідне транспортно-географічне положення на морських шляхах, що пов’язують Європу й Америку з басейном Тихого океану.

Особливу роль в економіці окремих країн Азії відіграє міжна­родний туризм.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 7. За картами атласа визначте державний устрій кра­їн Азії та релігійні вподобання населення. Поясніть, чому саме уцій частині світу збереглося стільки абсолютних монархій.

VI. Підсумок уроку

• Азія — регіон з великими природними, етнічними, соціально-економічними й іншими відмінностями.

• Загалом природно-ресурсний потенціал азіатського регіону ду­же значний.

• Економічне зростання і соціальний прогрес більшою мірою властиві країнам Східної і частково Південно-Західної Азії.

• Розвитку багатьох країн Південної і Південно-Східної Азії сприяє їх географічне положення на пожвавлених транспорт­них магістралях Індійського і Тихого океанів.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Скласти розгорнутий план відповіді «Особливості господарства країн Азії».

3. Повторити за картою розташування азіатських субрегіонів ікраїн (столиць), що входять до їх складу.

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: