Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Мета: охарактеризувати головні форми міжнародного співробітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного туризму; розвивати вміння порівнювати та узагальнювати, аналізувати статистичні та картографічні матеріали, створювати мультимедійні презентації; виховувати економічне мислення, розуміння об’єктивності світових інтеграційних процесів.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Завдання 1. Назвіть основні види транспорту та розкрийте головні особливості територіальної організації кожного з них.

Бесіда

• Який вид транспорту відіграв вирішальну роль у формуванні світового господарства?

• Чи існує залежність між рівнем економічного розвитку країни та особливостями організації її транспортної системи? Підтвердьте свою думку конкретними прикладами.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сучасне світове господарство не може існувати без різноманітних форм міжнародних економічних зв’язків. Головними з них є: зовнішня торгівля товарами, кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг та міжнародний ту­ризм. Вони охоплюють велику кількість міжнародних операцій, в яких беруть участь практично всі країни. Розглянемо та охарактеризуємо сучасні тенденції розвитку головних форм міжнародних відносин.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Зовнішня торгівля товарами

Зовнішня торгівля товарами — найстаріша форма міжнародних економічних відносин. Незважаючи на відносне зменшення значення, вона продовжує відігравати важливу роль у розвитку господарства всіх країн світу.

Обсяг світового експорту товарів на початку ХХІ ст. перевищив 12 трлн дол. США та продовжує щорічно збільшуватися. В епоху НТР суттєво змінилася товарна структура торгівлі. У структурі експорту спостерігається зниження часток сільськогосподарської продукції та мінеральної сировини.

Завдання 1. Ознайомтеся з частками регіонів у зовнішній торгівлі світу та поясніть, чому їх розподіл відбувається саме в такий спосіб.

Більша частина обороту загальносвітової зовнішньої торгівлі товарами — це результат взаємних торговельних зв’язків між економічно розвиненими країнами. Останніми десятиріччями стрімко зростає частка Китаю.

Завдання 2. Наведіть декілька прикладів товарів, які експортують або імпортують провідні країни.

2. Кредитно-фінансові відносини

Кредитно-фінансові відносини (міжнародна міграція капіталу) полягають у вивезенні капіталу, що відбувається у різних формах:

• міжнародні займи і кредити (вивезення позикового капіталу);

• прямі закордонні інвестиції (капіталовкладення, що передбачають створення власного виробництва за кордоном, або придбання контрольного пакету акцій місцевих кампаній).

Вагомий вплив на всю світову економіку справляють прямі інвестиції, які мають тенденцію до стрімкого зростання. Так, якщо на початку 80-х років їх загальний обсяг у світі становив 450 млрд дол., то наприкінці 90-х років — понад 3 трлн дол., а на початку ХХІ ст. — 3,5 трлн дол. Активну роль у нарощуванні прямого зарубіжного інвестування відіграють ТНК, котрим належить основна його частина.

На сучасному етапі практично всі країни є як експортерами, так і імпортерами прямих інвестицій, хоча їх розподіл на терені світового господарства досить нерівномірний. Нині у світі сформувалась триполюсна структура прямих іноземних інвестицій: США, Європейський Союз, Японія. На них припадає 4/5 загального обсягу міжнародних інвестицій. Для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою найбільшим регіоном розміщення іноземного капіталу є Південно-Східна Азія, в тому числі й Китай, який домінує в азіатському інвестиційному бумі.

Важливими регуляторами міжнародного руху капіталу є Міжнародний банк реконструкції та розвитку(МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ).

3. Надання послуг

Світовий ринок послуг — це система міжнародних відносин, що існує на основі міжнародного поділу праці, де основним товарним об’єктом виступають різноманітні види послуг. Охоплює науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм, тран­спортні послуги.

Науково-технічне співробітництво є важливою формою міжнародних економічних зв’язків, яка обумовлена НТР та поглибленням міжнародної спеціалізації не лише у виробництві, а й галузі наукових досліджень. Вона проявляється в міжнародному обміні науково-технічними знаннями, а також у здійсненні спільних наукових розробок і проектів.

Найбільш раціональними й ефективними формами цього співробітництва є:

• створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків;

• спільні експерименти в галузі вдосконалення діючої техніки і технології з метою поліпшення техніко-економічних показників роботи;

• спільні дослідження та вивчення закордонного досвіду в галузі організації виробництва і праці;

• поточна координація та консультації з питань науково-технічної політики;

• організація підготовки кваліфікованого дослідницького персоналу.

Завдання 4. Наведіть приклади галузей науково-технічного співробітництва, в яких Україна може брати участь як повноправний партнер.

4. Міжнародний туризм

Міжнародний туризм є однією з найбільш поширених форм обміну послугами. Основою для розвитку туризму є різноманітні рекреаційні ресурси як природного, так і антропогенного походження. Однак наявність таких ресурсів є лише передумовою для розвитку туристичної галузі. Міжнародний туризм базується на потужній туристичній інфраструктурі.

За цілями розрізняють п’ять основних напрямків туризму: рекреаційний (оздоровчий), екскурсійний (пізнавальний), науковий, діловий, релігійний.

Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом ХХІ ст., тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. Про це свідчать доходи від туризму, що складають 8 % світового експорту і 30 % міжнародної торгівлі послугами та щорічне зростання світових туристичних потоків на 4–5 %. Так, за даними Всесвітньої організації туризму (ВОТ) в 1950 р. кількість туристів у всьому світі складала 25 млн, а обіг туріндустрії — 2,1 млрд дол., у 1995 р. відповідно — 400 млн і 372,6 млрд дол., у 2008 р. — 922 млн та 944 млрд. За прогнозами ВОТ найближчим часом кількість туристів перевищить 1 млрд, а доходи від туризму в 2010 складуть 1550 млрд дол., а в 2020 р. — до 2000 млрд дол.

В окремих країнах туризм дає чималі прибутки у загальній економічній діяльності, випереджаючи іноді промисловість та сільське господарство. Навіть у США землі, зайняті під рекреаційний комплекс (хоч і в 10 разів менші за площею, ніж сільськогосподарські), дають утричі більший щорічний прибуток. У деяких країнах внесок від туризму у валовий національний дохід складає 15–35 %. До них належать Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Портуґалія.

Завдання 5. Проаналізуйте карту атласа «Міжнародний туризм» та визначте:

а) напрямки основних туристичних потоків;

б) країни, в яких прибутки від туризму перевищують видатки на туризм; поясніть причини цього явища;

в) країни, в яких видатки на туризм перевищують прибутки від туризму; поясніть причини цього явища.

Ситуація в туризмі дуже динамічна, і цей динамізм засвідчують щорічні зміни у десятці провідних держав.

Виступи учнів, які підготували мультимедійні презентації

Запитання. Яке значення для економіки України має розвиток туризму?

Розвиток туризму в Україні дозволить створити тисячі робочих місць, що має особливе значення з огляду на наслідки економічної кризи. Потужним поштовхом для розвитку галузі має стати проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу ЄВРО-2012. Наразі в Україні туристична діяльність перебуває у стадії ре­формування та розвитку.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 7 (робота в парах). Запропонуйте власний план заходів, які необхідно вжити в Україні для збільшення кількості іноземних туристів.

Завдання 8. Визначте позитивні та негативні наслідки розвитку туризму в будь-якій країні світу.

VI. Підсумок уроку

• Існує багато форм міжнародних економічних відносин, на географію яких впливає міжнародний географічний поділ праці.

• Найбільш розвиненою формою міжнародних економічних зв’язків є зовнішня торгівля.

• 3/4 всієї світової торгівлі припадає на економічно розвинені країни.

• Стійка тенденція зростання вивезення капіталу поглиблює міжнародний географічний поділ праці сприяє розвитку продуктивних сил за умов НТР.

• Міжнародне науково-технічне співробітництво сприяє об’єднанню зусиль світового співтовариства для впровадження глобальних наукових проектів та розв’язання глобальних проблем.

• На початку ХХІ ст. туризм перетворюється у потужну галузь світової економіки, яка за обсягами надходжень поступається лише обсягам торгівлі нафтою та автомобілями.

VІI. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. За текстом параграфа підготувати 10 тестових запитань закритого типу.

3. Продовжити підготовку до ділової гри за темою «Розширене засідання ООН з питань глобальних проблем людства».

Уроки на схожу тему:
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: